Kan 100
lastebiler reduseres
til kun 4 etter
avvanning?

Hvorfor avvanne?

Tall fra EU tilsier at utslipp fra tunge kjøretøy utgjør en fjerdedel av CO2-utslipp fra veitransport og rundt 5 prosent av totalt CO2-utslipp. Frakt av slamavfall til mottaksanlegg står for en betydelig del av denne trafikken. Løsningen er avvanning, hvor tørrstoff separeres fra væske. I noen bransjer har dette vært fokus i mange år og man har oppnådd store besparelser på avvanning av slam. Flere bransjer henger etter. Volumreduksjon i slamavfall på opptil 90% innebærer lavere drivstofforbruk, kutt i driftskostnader og klimagassutslipp. Ta teknologien i bruk for å spare både miljø og transportkostnader!

Lastebiler utgjør 26% av klimagassutslipp fra norsk veitrafikk, viser tall fra SSB. Etter kun en kilometer har lastebilen produsert nærmere et kilo CO2. Transport regnes derfor som en sentral kilde til utslipp av klimagasser. I dag råder det lite tvil om at økt drivhuseffekt fører til global oppvarming, og konsekvensene kan være fatale.

Et annet miljøaspekt ved trafikken er slitasje på veinettet. Tall fra Statens Vegvesen viser at rundt 8000 tonn mikroplast dannes i Norge hvert år. Slitasje av bildekk er den store synderen. Bildekk laget av gummi inneholder nettopp mikroplast. Om lag halvparten av mikroplasten finner veien til havet, hvor den hoper seg opp i den marine næringskjeden og til slutt kan ende opp på middagstallerkenen din. Effektene av dette er i dag noe ukjent, men forskningsmiljøer anerkjenner mikroplast i verdenshavene som et alvorlig miljøproblem.

home-diagram
Grafen illustrerer antall tonn CO2 man sparer miljøet for, i forhold til avvanningsprosent.
nb_NONorwegian