Teknologi

Trinn 1: Avvanning fra 0,001% opp mot 35% TS

Det er her det største innsparingspotensiale ligger, vi snakker her om store volumreduksjoner av slam med dertil sparte kostnader. Se hva du kan spare under muligheter på denne siden.

Settlingstanker

Sedimentering er en enkel og effektiv måte å rense vann. Formålet med en sedimenteringstank eller settlingstank, er å fjerne faste partikler og sedimenter fra vannet ved hjelp av gravitasjonskraften. Dette er et kritisk trinn i vannrensingsprosessen, da det bidrar til å forbedre vannkvaliteten ved å redusere partikkelkonsentrasjonen og fjerne partikler som kan inneholde forurensninger, som for eksempel organisk materiale, sand og slam.

Skruepresser

Skruepresser er enkle og driftssikre maskiner som plasseres inn i materialstrømmen der det er ønskelig å skille veske fra tørrstoff. Mekanisk av-vanning er den klart mest økonomiske metoden. Kapasitet 0,1-100m3/time. Ved hjelp av frekvensomformer kan kapasitet og tørrstoffinnhold endres. Skruepresser leveres med sentralrør eller uten sentralrør i skruerotor. Avhengig av slam type kan skruepresser levere avvannet slam fra 20 opp til 40% TS

Båndfilter

Båndfilter-system kombinerer tre kritiske prosesser i én kompakt enhet – separasjon av tørrstoff, slamfortykking og avvanning. Den endeløse filterduken fjerner 50 % TSS og >20 % BOF fra avløpsvannet og kan produserer tørt slam (20% TS). Det er den eneste filterutformingen som kan erstatte konvensjonell primærbehandling til sammenlignbare rensenivåer til en konkurransedyktig pris. Båndilter-systemet er økologisk effektivt ved at det er kostnadseffektivt, kompakt, kan operere uten bruk av kjemikalier og kan slik være en bærekraftig løsning.

Silskruer

Siling, eller avrenning av væske kan være en god måte for avvanning av masse. Spesielt dersom det er mye fritt vann i massen, eller den er skjør, og ikke tåler trykkbelastning. Siling kan også benyttes i direkte kombinasjon med en skruepresse, ved at innløpsdelen av skruen utstyres med f.eks. stavsil eller hullsil.

Oval Disk Avvanner

ODA er en energieffektiv faststoff-væske separator med selvrensende funksjon og høy kapasitet. Åpningen mellom de faste og de roterende ovale ringene slipper væsken igjennom og fører og presser faststoffet videre i prosessen. Rotasjonen mellom ringene renser systemet og forhindrer tilstopping av det tørkede slammet.

Prosessen kan kjøres kontinuerlig og er automatisert. Det er lavt behov for operatørstyring og den selvrensende funksjonen gir god flyt i separasjonsprosessen. De ovale roterende ringene transporterer slammet mot utløpet av maskinen samtidig som det separerer vannet fra slammet.
Oppbyggingen av systemet er enkelt og krever lite vedlikehold. Lav rotasjonshastighet gir lang driftstid og lave vedlikeholdskostnader. Sammenlignet med andre avvanningssystemer har ODA lavt energiforbruk. Energiforbruket varierer fra 0.2 kW til 1.5 kW fra den minste til den største maskinen som gir fra 23 til 130 m3 /time kapasitet.

Separatoren er et komplett slamavvanningssystem som kan tilpasses de fleste prosesser og næringer. Systemet kan leveres med tilhørende systemer for innmating og utmating, og kan opereres som en kontinuerlig prosess.

Trinn 2: tørking fra 25% til 98% TS

Etter avvanning av tynnslam til 25-35% TS kan det av ulike årsaker være formålstjenelig å fjerne siste del av vannet for blandt annet ytterlig reduksjon av mengde og stablisering av slammet

Hammermøller

TMD (Thermo-Mechanical Dryer) teknologien er utviklet for å tørke materialer som er vanskelig å tørke i konvensjonelle tørker. Materialet blir ført inn i en hammermølle der det blir knust opp i små partikler samtidig som det blir oppvarmet direkte ved friksjon. Dette gjør maskinen ideell for behandling av alle materialer som møter «limfasen», uten at resirkulering av tørrstoff er nødvendig. Siden varme overføres ved hjelp av friksjon, direkte i materialet, har TMD maskinen en meget høy termisk virkningsgrad (>95%). Avdampet væske blir kondensert og kan føres til tanker eller utslipp, avhengig av lokale krav. Tørrstoffet blir tørket 100% og blir matet ut i form av finkornet pulver. TMD maskinen er enkel å installere, fullstendig automatisert og drives kun av ren elektrisitet – Ingen oljebrennere eller produksjon av damp er nødvendig.

Tallerkentørker

Tallerkentørker kan med sin unike design og operative temperatur på ca. 100grader Celsius brukes i prosessen til å avvanne/ avdampe slam. Slamvolum blir i prosessen redusert fra en fuktighetsgrad på 70% til en fuktighetsgrad på knappe 5 – 10%, temperaturen i prosessen sikrer at ferdigtørket slam er sterilt og lagringsstabilt. Selve dampen fra tørken kan gjenvinnes som energi i for eksempel en videre inndampningsprosess, som sammen med reduksjon av avfallsvolum er et svært positivt bidrag til miljøet. Størrelse og kapasitet på våre tørker kan tilpasses kundenes behov.

Damptørker

Damptørker hvor slam med tørrstoff innhold på over 15 prosent kjøres gjennom en dobbel skrue. Overhetet damp med omkring 200 grader gjør selve tørkejobben. Denne overskytende dampen går gjennom en varmeveksler hvor den kondenseres og hvor den forbrukte energien delvis gjenvinnes i form av oppvarming av kjølevannet. Dette kan så brukes til oppvarming på anlegget.

Orsametoden

Avløpsvann produserer et slam under fellings- og/eller vannbehandlingsprosessene i et renseanlegg. Dette slammet skal kondisjoneres før avvanning, hygieniseres og stabiliseres. Det vil si at slammet må behandles på en slik måte at det lett gir slipp på vannet under avvanning, at det ikke innebærer smittefare og at det stabiliseres slik at det ikke oppstår lukt.

Det finnes to behandlingsformer med kalk. Den ene metoden kalles Orsametoden, der brent kalk tilsettes direkte. Den andre metoden er kondisjonering der hydratkalk eller brent kalk tilsettes råslammet før avvanning for å bedre avvanningsegenskapene.

nb_NONorwegian