Bruksområde

Avvanning er en nyttig løsning for de fleste typer slamavfall, for eksempel avfall fra fisk og kjøttproduksjon, kloakk, landbruksavfall og avfall fra prosessindustri. Væskeinnholdet i slike avfall har som regel ingen verdi; det gjør bare avfallet vanskeligere og mer kostbart å håndtere. Avvanning er nyttig i enhver industri som transporterer avfall eller andre våte stoffer der væsken ikke har noen verdi.

Oppdrettsnæring

Med økning i landbaserte og lukkede oppdrettsanlegg står spørsmålet om håndtering av slam sentralt. Fiskeslam er en verdifull ressurs, dersom tørrstoffet utvinnes på riktig måte. Blant annet har det et høyt innhold av energi, nitrogen og fosfor, som kan omsettes til biogass eller plantegjødsel. Forskning tyder på at fosfor i fremtiden kan bli mangelvare. Samtidig peker forskning fra NoFima på at «oppdrettslaks slipper ut en halv milliard kilo dritt og slam i året». Kyst.no skriver i en artikkel om slam at oppdrettsnæringen sløser fosforverdier tilsvarende en befolkning på hele 60 millioner mennesker. Det råder dermed ingen tvil om at fiskeslam må gjenvinnes. Avvanning vil være første trinn i en slik gjennvinningsprosess.

Avløp/renseanlegg

Avvanning er hensiktsmessig for håndtering av septikslam og avløpsvann. Slammet inneholder verdier som organisk stoff, nitrogen og fosfor. Derfor det det viktig med en avvanning som ivaretar slammets næringsinnhold, slik at tørrstoffet eventuelt kan fraktes videre til et biogassanlegg. Avvanningsmetoder som kan benyttes er for eksempel skruepresser eller båndilter. Dette vil gi både kostnadseffektiv transport og samtidig minske klimagassutslipp

Oljenæring

Å avvanne slopevann/oljeavfall offshore før transporteres til land eller når det er levert på kai, har en rekke fordeler. Et redusert volum innebærer kostnadseffektiv transport, ettersom det krever langt færre supplybåter og lastebiler. Dette betyr også lavere drivstofforbruk, slik at klimagassutslipp reduseres. Løsningen er også HMS vennlig fordi det krever færre risikofylte løft fra rigg til supplybåt. Det vil også redusere risiko ved eventuelle utilsiktede utslipp av slopevann/oljeavfall.

Prosessindustri

Slamavfall fra prosessindustri må fraktes til et mottaksanlegg. Dersom man avvanner prosessvann eller skyllevann på fabrikkene/anlegget før avfallet skal fraktes videre, vil man sitte igjen med et slamvolum som er redusert betraktelig. Dette vil gi både kostnadseffektiv transport og samtidig minske klimagassutslipp. I enkelte prosessindustrier, spesielt innenfor matvareindustri, kan tørrstoff fraktes til et biogassanlegg for utvinning av biogass. Les mer om fordelene ved biogass i avsnittet nedenfor.

Biogassproduksjon

Biogass oppstår ved nedbryting av organisk materiale under anaerobe forhold, det vil si uten oksygentilførsel. Gassen forbrenner og frigjør energi, og er samtidig et karbonnøytralt produkt. Hele 20 prosent av all innenlands veitransport kan dekkes av norskprodusert biogass. Avløpsslam, våtorganisk matavfall, husdyrgjødsel, fiskeslam er typiske avfallskilder til fremstilling av biogass. Med andre ord kan en rekke bransjer benytte seg av bærekraftig energigjenvinning. Avvanning før transport til biogassanlegg gir både kostnadseffektiv transport og mindre klimagassutslipp. Etter utvinning av biogass, sitter en igjen med en masse kalt biorest. Biorest har en rekke fordeler. Med lignende egenskaper som husdyrgjødsel, tilfører den jorda viktige næringsstoffer. Slik reduseres også behovet for kunstgjødsel. Samtidig lagres karbon i jorda, som kan bidra til å hindre erosjon og utarming. Biorest bør avvannes på lik linje med alle andre typer slam. Slik reduseres både transportkostnader og klimagassutslipp. Dersom biogassproduksjonen optimaliseres, kan en produsere så mye som 600 000 tonn flytende biorest. I tråd med EUs fornybardirektiv kan biogass gi 200% klimakutt dersom husdyrgjødsel benyttes som råstoff. Når husdyrgjødsel benyttes i biogassanlegg, sørger det også for en reduksjon i utslipp av de sterke klimagassene metan og lystgass. Biogassproduksjon er også forenlig med EUs mål i sirkulærøkonomipakken om materialgjenvinning. Ettersom biorest kan brukes til ny matproduksjon, kan ressursene i avfallet utnyttes gang på gang. Slik får vi en sirkulær bioøkonomi.

nb_NONorwegian